Max Ihlenfeldt (5,00 euros on 13/05/16) Mario Liberato (0,50 euros on 16/05/16) Daniel van Diepen (6,28 euros on 17/05/16)
Aurelie Detrichez (1,48 euros on 22/05/16) Guido Smit (3,00 euros on 12/06/16) Xenosaiga (1,00 euros on 15/06/16)
Georgia McGrath (5,00 euros on 20/07/16) Lleni Pullay (1,00 euros on 23/07/16) Anonymous (2,00 euros on 24/07/16)
Lukasz Dyjakon (50,00 euros on 31/07/16) spiral2k (2,00 euros on 03/08/16) Drew Leg (9,00 euros on 06/08/16)
Michael Kogler (7,00 euros on 07/08/16) Anonymous (10,00 euros on 07/08/16) Mario Liberato (0,51 euros on 08/08/16)
Parker Reed (20,00 euros on 10/08/16) Frank Reischl IV (10,00 euros on 15/08/16) Anonymous (0,66 euros on 18/08/16)
Jaden Emrich (5,00 euros on 19/08/16) Daniel Ward (7,10 euros on 27/08/16) Mathias Barbarroux (5,00 euros on 02/09/16)
Richard "TheMeq" Sparrow (20,00 euros on 19/09/16) Anonymous (5,00 euros on 20/09/16) Mario Liberato (1,00 euros on 28/09/16)
Nicholas Matlaga (14,00 euros on 27/12/16) Christopher Matthes (1,00 euro on 08/03/17) Jose Hernandez (5,00 euros on 12/09/17)
Marc Alcide (10,00 euros on 14/09/17) Eelco Soesman (20,00 euros on 16/09/17) Denis Strol (2,00 euros on 19/11/17)
Hassan Khalifa (85,00 euros on 29/11/17)